Terme & Voorwaardes

(1) Die kliënt onderneem om persoonlik aanspreeklik te wees vir die volle vereffening van die betalings ingevolge die ooreenkoms, indien hy/sy nie die nodige volmag gehad het om die genoemde ooreenkoms te onderteken nie.


(2) Indien die kliënt die relevante oudio of flitsmateriaal vir uitsending verskaf, onderneem die kliënt om dit aan OFM te lewer ten minste drie werksdae voor die datum van eerste uitsending.


(3) Indien die oudio of flitsmateriaal opgeneem moet word deur bemiddeling van 'n OFM Verkoopsverteenwoordiger, hetsy by OFM se produksieateljees of enige ander produksieateljee, is dit die kliënt se verantwoordelikheid om die opname goed te keur en formeel af te teken vir uitsending. Waar bestaande oudio of flitsmateriaal vervang moet word deur nuwe materiaal, sal die nuwe materiaal slegs uitgesaai word as dit formeel deur die kliënt afgeteken is. Die oudio of flitsmateriaal wat op die mees onlangse datum deur die kliënt afgeteken is, sal deur OFM beskou word as die korrekte materiaal vir uitsending.


(4) Geen veranderings op hierdie ooreenkoms of ooreengekome kansellasies sal van enige krag wees of enige uitwerking hê nie, tensy dit op skrif gestel word en deur al die relevante partye tot die ooreenkoms onderteken is.


(5) Die Maatskappy is geregtig op 'n kansellasie-fooi van 100 % indien die kontrak gekanselleer word, minder as 28 dae voor die aanvang van genoemde kontrak. Bestaande kontrakte vereis ook 'n 28 dae kansellasie periode. Alle kansellasies moet skriftelik geskied.


(6) Die Maatskappy is geregtig om ten enige tyd, met vooraf kennisgewing die kredietfasiliteite te onttrek. Die Maatskappy behou verder die reg om te alle tye insae te hê in die aard, omvang en duur van die fasiliteite en om dit ook op 'n gereelde basis te hersien.


(7) Die borgakte is van 'n voortdurende aard en sal aaneenlopend in werking bly. Die borgakte mag nie teruggetrek, opgeskort of gekanselleer word sonder die skriftelike toestemming van die Maatskappy nie en enige verandering sal slegs bindend wees indien dit op skrif gestel word en deur al die partye tot die ooreenkoms onderteken word.


(8) Alle toegevoegde waarde besprekings is onderworpe aan verandering, sonder voorafgaande kennisgewing, afhangende van die beskikbare lugtyd.


(9) Indien hierdie ooreenkoms om een of ander rede nie geteken word nie en dit slegs die waarde van 'n kwotasie is, sal dit slegs geldig wees vir veertien (14) dae vanaf die datum waarop dit aan die kliënt uitgereik is.


(10) Indien die konteks dit nie anders vereis nie, sal "die Maatskappy" OFM beteken en beteken "die kliënt" 'n reklame kliënt wat aansoek doen vir 'n kredietfasiliteit op die kredietfasiliteit dokument.


(11) Alle besigheid wat aangegaan en ooreengekom word met die Maatskappy, is onderworpe aan die relevante voorwaardes en bepalings soos aangebring op die relevante tarief dokument (kaarte).


(12) Deur die ondertekening van die ooreenkoms, waarborg die ondertekenaar dat hy die nodige volmag het om met die Maatskappy 'n ooreenkoms aan te gaan, met betrekking tot die lugtyd - uitsaaityd wat deur hom/haar bespreek word.


(13) Indien die Maatskappy die kliënt aan prokureurs oorhandig om enige uitstaande debiete verskuldig, van die kliënt te vorder, onderneem die kliënt om alle koste, insluitende invorderingskommissie, op 'n prokureur en eie kliënteskaal te betaal.


(14) Geen uitstel of verslapping van die bepalings van hierdie ooreenkoms wat deur die Maatskappy aan die kliënt verleen word, moet ten enige tyd gesien word as 'n afstanddoening van die Maatskappy se regte in terme van hierdie ooreenkoms nie. So 'n uitstel of verslapping sal gereken word 'n vernuwing te wees van alle voorwaardes en bepalings hierin uiteengesit.


(15) Die kliënt kies as sy domicilium citandi et executandi vir die lewering van alle kennisgewings, prosesstukke en kommunikasie dokumente van enige aard, die adres op die kredietaansoek.


(16) Alle besigheid en sakebedrywighede wat plaasvind sal onderworpe en gebonde wees aan die bogemelde bepalings en alle toekomstige ooreenkomste sal bindend word op die kliënt, sodra die kredietaansoek geteken word.


(17) Betalingsvoorwaardes op alle kredietfasiliteite is streng op 'n dertig (30) dae basis vanaf die datum wat die faktuur uitgemaak word.


(18) Indien die kliënt se kredietaansoek nie suksesvol is, sal die volledige uitstaande bedrag vereffen moet word in die vorm van 'n bankgewaarborgde tjek of kontant.


(19) Indien hierdie ooreenkoms voorsiening maak vir afslag of toegevoegde waarde en die ooreenkoms word gekanselleer voor die verloop van die relevante periode, sal alle afslag of toegevoegde waarde herroep word, en sal die kliënt verantwoordelik gehou word vir gebruikte lugtyd - uitsaaityd.


Terms & Conditions:


(1) The debtor agrees to be held personally liable for payment of the contract should it transpire that she/he is not duly authorised to sign said contract.


(2) If the client provides the audio or broadcast material, the client undertakes to deliver it to OFM at least three working days before the date of first broadcast.


(3) If recording of the audio or broadcast material has to be arranged by an OFM Account Executive, either at the OFM production studios or any other studio, it is the client's responsibility to approve the recording and to formally sign it off for broadcasting. Where existing audio or broadcast material has to be replaced with new material, the new material will only be broadcast once formally signed off by the client. OFM will regard the audio or broadcast material most recently signed off, as the correct material for broadcast.


(4) Any agreement that varies from the terms of this agreement, or any consensual cancellation, shall not be valid unless reduced to writing and signed by both parties.


(5) The Company is entitled to a 100 % cancellation fee if the contract is cancelled less than 28 days prior to the commencement of the said contract. All cancellations must be done in writing. Existing contracts will also adapt the 28 days written cancellation rule.


(6) The Company may withdraw credit facilities at any time without prior notice and the company reserves the right to review the extent, nature and duration of such facilities at all times.


(7) The suretyship is of a continuing nature and shall remain in force. It may not be withdrawn, revoked or cancelled without the company's written consent and shall only be effective if reduced to writing and signed by both parties.


(8) All "added value" bookings are subject to change without notice, based on available airtime.


(9) Should this contract remain unsigned, it will only be seen as a quotation and will only be valid for fourteen (14) days from the date on which it was issued.


(10) Unless the context otherwise requires: "the Company" shall mean OFM "the debtor" shall mean the advertising client that is applying for credit on such document.


(11) All business that is undertaken with the company is subject to the relevant terms and conditions that are printed with the relevant rate cards.


(12) The signatory on an order warrants that he/she is entitled to contract with the company in connection with all airtime that is ordered.


(13) In the event of the company instructing attorneys to collect from the debtor an amount owing to them, the debtor agrees to pay all costs on scale as between attorney and own client, including collection charges.


(14) No relaxation or indulgence granted to the debtor by the company, at any time, shall be deemed to be a waiver of any of the company's rights in terms hereof. Such relaxation or indulgences shall be deemed to be a novation of any terms and conditions set out herein, and shall not create any estoppel against the company.


(15) The debtor chooses its domicilium citandi et executandi for all purposes, whether in respect of court process, notices, other documents or communications of whatsoever nature, the address on the credit application.


(16) All business is undertaken subject to the above conditions and this contract, and all future contracts, will become binding on the debtor once the credit application has been signed.


(17) Payment terms on all credit facilities are strictly thirty (30) days from invoice date.


(18) An upfront full payment in the form of a bank guaranteed cheque or cash will be required if the debtor's credit application is not successful.


(19) Should this contract allow for committed discount or added value, and is cancelled before the commitment period, all discount or added value will be re-versed, and the client will beheld liable for airtime utilised.
  Visit the official Covid-19 Portal  More Information
Visit the official Covid-19 Portal
Cookies help us deliver our services. By using our site, you agree to our use of cookies. Tell me more